Zpět
31.10.2022, Mgr. Petra Haubnerová

Metodik rizikového chování

Nižší stupeň - Mgr. Petra Haubnerová

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci 14:00 - 15:00

tel.: +420 608 070 219

email: haubnerova@zsmostrozmarynova.cz

Vyšší stupeň - Ing. Ilona Vomáčková

konzultační hodiny: první úterý v měsíci 13:50 - 14:50

email: vomackova@zsmostrozmarynova.cz

Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.

Ve spolupráci s třídními učiteli se zabývá varovnými signály spojenými s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a sleduje úroveň rizikových faktorů.

Koordinuje aktivity školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci prevenci sociálně patologických jevů (poradenská, terapeutická, preventivní, krizová a další zařízení)

Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

Zajišťuje preventivní programy pro třídní kolektivy v oblasti sociálně patologických jevů.

Ve spolupráci s výchovným poradcem se podílí na řešení výchovných problémů žáků.

Vede písemné záznamy o obsahu činnosti a navržených opatřeních.

Dokumenty

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.