Zpět
13.05.2020, Mgr. Petra Haubnerová

Metodik rizikového chování

Nižší stupeň - Mgr. Petra Haubnerová

konzultační hodiny: první pondělí v měsíci 14:00 - 15:00

Vyšší stupeň - Eva Stanková 

konzultační hodiny: první úterý v měsíci 13:50 - 14:50

Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.

Ve spolupráci s třídními učiteli se zabývá varovnými signály spojenými s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a sleduje úroveň rizikových faktorů.

Koordinuje aktivity školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci prevenci sociálně patologických jevů (poradenská, terapeutická, preventivní, krizová a další zařízení)

Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

Zajišťuje preventivní programy pro třídní kolektivy v oblasti sociálně patologických jevů.

Ve spolupráci s výchovným poradcem se podílí na řešení výchovných problémů žáků.

Vede písemné záznamy o obsahu činnosti a navržených opatřeních.

Dokumenty

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.