Zpět
15.03.2023, Mgr. Zuzana Bernardová

Zápis do 1. tříd

On-line přihlášku najdete zde: www.ZapisyOnline.cz/prihlaska

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

reditel@zsmostrozmarynova.cz, www.zsmostrozmarynova.cz

Počet tříd: 28, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2023/2024.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Rozmarýnová – škola pro 21. století“.

Zaměření: škola s rozšířenou výukou jazyků – anglického, německého a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy. Motto školy: „Naším cílem není pouhé strohé vzdělávání, ale také bezpečnost, počítačová a jazyková gramotnost Vašich dětí.“

Přípravná třída: ano.

Jazyková výuka: od 3. ročníku jsou kromě povinné výuky anglického jazyka otevřeny jazykové skupiny s jeho rozšířenou výukou. V 6. ročníku je v těchto skupinách zařazen druhý cizí jazyk – německý, ruský.

Volitelné předměty: sportovní aktivity, volejbal, cvičení z českého jazyka, mediální výchova, hudební činnosti, dějepisná praktika, konverzace v anglickém jazyce.

Odborné učebny: nové moderně vybavené učebny přírodopisu, chemie, výpočetní techniky a cizích jazyků, v nichž je plně interaktivní IT vybavení pro žáky i učitele, 13 učeben s interaktivní tabulí, 6 učeben vybavených žákovskými notebooky a jedna učebna vybavená žákovskými tablety vhodnými pro výuku, 3 učebny pro výuku cizích jazyků. Škola disponuje sportovním areálem, 2 tělocvičnami, školní kuchyňkou, školní kuchyní se dvěma jídelnami, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro kulturní akce pro školu i veřejnost.

Mimoškolní činnost: víceúčelový sportovní areál je k dispozici dětem i veřejnosti, na základě předchozí domluvy s vedením školy. Pronajmout si lze gymnastický sál, obě tělocvičny, venkovní hřiště na plážový volejbal, fotbalové hřiště a hřiště na sportovní aktivity. Zájmové kroužky a nepovinné předměty: dramatický kroužek, fotbal, florbal, volejbal, vybíjená, sportovní kroužek, kulturní a sportovní aktivity, turistický kroužek, kroužek tělesné výchovy - kruhové tréninky, kroužek vaření, peer klub, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti do 17:00 h.

Školní klub: ne.

Školní jídelna: ano, možnost výběru ze 2 jídel. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.

Kantýna: ano.

Knihovna: ano.

Žákovský parlament: ano.

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.