Zpět
15.04.2024, Mgr. Zuzana Bernardová

Zápis do 1. tříd

On-line přihlášku najdete zde: www.ZapisyOnline.cz/prihlaska

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

reditel@zsmostrozmarynova.cz, www.zsmostrozmarynova.cz

Počet tříd: 26, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2024/2025.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Rozmarýnová – škola pro 21. století“.

Zaměření: škola s rozšířenou výukou jazyků – anglického, německého a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy. Motto školy: „Naším cílem není pouhé strohé vzdělávání, ale také bezpečnost, počítačová a jazyková gramotnost Vašich dětí.“

Přípravná třída: ano.

Jazyková výuka: od 3. ročníku jsou kromě povinné výuky anglického jazyka otevřeny jazykové skupiny s jeho rozšířenou výukou. V 6. ročníku je v těchto skupinách zařazen druhý cizí jazyk – německý, ruský.

Volitelné předměty: sportovní aktivity – chlapci, sportovní aktivity – dívky, konverzace v anglickém jazyce, cvičení z českého jazyka, hudební praktika, práce s technickým drobným materiálem – ruční práce

Odborné učebny: nové moderně vybavené učebny přírodopisu, chemie, výpočetní techniky a cizích jazyků, v nichž je plně interaktivní IT vybavení pro žáky i učitele, 17 učeben s interaktivní tabulí, 6 učeben vybavených žákovskými notebooky a 4 učebny vybavené žákovskými tablety vhodnými pro výuku, 3 učebny pro výuku cizích jazyků. Škola disponuje sportovním areálem, 2 tělocvičnami, školní kuchyňkou, školní kuchyní se dvěma jídelnami, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro kulturní akce pro školu i veřejnost.

Mimoškolní činnost: víceúčelový sportovní areál je k dispozici dětem i veřejnosti, na základě předchozí domluvy s vedením školy. Pronajmout si lze gymnastický sál, obě tělocvičny, venkovní hřiště na plážový volejbal, fotbalové hřiště a hřiště na sportovní aktivity.

Zájmové kroužky a nepovinné předměty:

pro nižší stupeň - dramatický kroužek, slovní hrátky, nápravy poruch učení, čtenářské dovednosti, pěvecký kroužek, čtenářský kroužek, hra na flétnu, šikovné ruce, umělecký kroužek, sportovní kroužek – vybíjená, koumák,

Pro vyšší stupeň - PEER klub, vaření a tvoření, hudební kroužek – kapela. Divadelní klub, sportovní a kulturní aktivity, hravá němčina, doučování německého jazyka, hravá a snadná čeština, volejbal, fotbal

Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti do 17:00 h.

Školní klub: ne.

Školní jídelna: ano. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.

Kantýna: ano.

Knihovna: ano.

Žákovský parlament: ano.

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

Termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 bude 4. - 5. 4. 2024 OD 14:00 DO 17:00.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Seznam žáků žádajících odklad (přijetí do přípravné třídy) bude zveřejněn koncem května.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.