Zpět
29.05.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Zápis do 1. tříd

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace (14. ZŠ)

reditel@zsmostrozmarynova.cz, www.zsmostrozmarynova.cz

Počet tříd: 32, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2020/2021.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Rozmarýnová – škola pro 21. století“.
Zaměření: Naše škola je svou rozlohou největší mosteckou školou s kapacitou 1000 žáků, kteří jsou vzděláváni ve 3 – 4 paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost je 20 – 25 žáků ve třídě. Blízké autobusové zastávky umožňují žákům školy bezproblémové dojíždění i z širšího okolí. Jsme školou s rozšířenou výukou světových jazyků – anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy. Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol, v němž žáci dvakrát měsíčně dostávají ovoce a mléčné výrobky zdarma. Program je doplněn prodejním automatem, kde si děti mohou za dotovanou cenu koupit zdravou svačinu. Škola dále nabízí svým žákům širokou a pestrou paletu volnočasových aktivit. Naše škola spolupracuje s okolními mateřskými školami, se kterými se podílí na Metodě zdravého startu, která je zaměřena na bezproblémový vstup do
1. třídy. Jednotlivá setkávání jsou realizována formou pohybových, pěveckých i výtvarných aktivit a her. V současné době se zaměřujeme na využívání IT technologií při práci s předškolními dětmi.
Motto školy: „Naším cílem není pouhé strohé vzdělávání, ale také bezpečnost a počítačová gramotnost Vašich dětí.“
Přípravná třída: ano
Jazyková výuka: Od 3. ročníku jsou kromě povinné výuky anglického jazyka otevřeny jazykové skupiny s jeho rozšířenou výukou. V 6. ročníku je v těchto skupinách zařazen druhý cizí jazyk, žáci mají na výběr ze dvou světových jazyků – německý jazyk, ruský jazyk.
Volitelné předměty: sportovní aktivity, cvičení z českého jazyka, biologická praktika, regionální dějiny, konverzace v anglickém jazyce.
Odborné učebny: Výhodou této školy jsou 2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 3 učebny vybavené dataprojektorem a 7 učeben s interaktivní tabulí. Dále u nás najdete 6 učeben vybavených žákovskými notebooky vhodnými pro výuku, 3 učebny pro výuku cizích jazyků. Škola disponuje vlastním sportovním areálem, dvěma tělocvičnami, školní kuchyňkou, školní kuchyní se dvěma jídelnami, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro účely kulturních akcí pro školu i veřejnost.
Mimoškolní činnost: Součástí školy je víceúčelový sportovní areál, který je k dispozici dětem i široké veřejnosti, na základě předchozí domluvy s vedením školy. Pronajmout si můžete gymnastický sál, dvě velké tělocvičny, venkovní hřiště na plážový volejbal, fotbalové hřiště a hřiště na sportovní aktivity.
Zájmové kroužky a nepovinné předměty: Hra na flétnu, Kroužek anglického jazyka, Pěvecký kroužek, Zpívánky, Tvořivá dílna, Malý badatel, Vybíjená, Jak lépe mluvit, Hýbánky, Ekologie, Peer klub, Florbal, Fotbal, Volejbal chlapci, Volejbal dívky, Dějepisný kroužek, Mladý záchranář, Příprava na přijímací zkoušky – Ma.
Školní družina: ano, 6 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti do 17:00 h.
Školní klub: ne
Školní jídelna: ano, možnost výběru ze dvou jídel
Kantýna: ne
Knihovna: ano
Žákovský parlament: ne.

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - 1. TŘÍDY

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.