Zpět
26.03.2021, Mgr. Zuzana Bernardová

Zápis do 1. tříd

On-line přihlášku najdete zde: www.ZapisyOnline.cz/prihlaska

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

reditel@zsmostrozmarynova.cz, www.zsmostrozmarynova.cz

Počet tříd: 31, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2021/2022.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Rozmarýnová – škola pro 21. století“.
Zaměření: škola s rozšířenou výukou jazyků – anglického, německého a ruského jazyka. Některé z těchto předmětů vyučují rodilí mluvčí. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a ozdravně pobytové zájezdy.
Motto školy: „Naším cílem není pouhé strohé vzdělávání, ale také bezpečnost, počítačová a jazyková gramotnost Vašich dětí.“
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: od 3. ročníku jsou kromě povinné výuky anglického jazyka otevřeny jazykové skupiny s jeho rozšířenou výukou. V 6. ročníku je v těchto skupinách zařazen druhý cizí jazyk – německý, ruský.
Volitelné předměty: sportovní aktivity, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, biologická praktika, zeměpisná praktika, konverzace v anglickém jazyce.
Odborné učebny: 2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 3 učebny vybavené dataprojektorem a 7 učeben s interaktivní tabulí, 6 učeben vybavených žákovskými notebooky vhodnými pro výuku, 3 učebny pro výuku cizích jazyků. Škola disponuje sportovním areálem, dvěma tělocvičnami, školní kuchyňkou, školní kuchyní se dvěma jídelnami, školní dílnou, keramickou pecí a kinosálem pro kulturní akce pro školu i veřejnost.
Mimoškolní činnost: víceúčelový sportovní areál je k dispozici dětem i široké veřejnosti, na základě předchozí domluvy s vedením školy. Pronajmout si lze gymnastický sál, dvě velké tělocvičny, venkovní hřiště na plážový volejbal, fotbalové hřiště a hřiště na sportovní aktivity.
Zájmové kroužky a nepovinné předměty: hra na flétnu, kroužky anglického jazyka, pěvecký, Zpívánky, pohybové hry, vybíjená, volejbal, florbal, peer klub, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, možnost výběru ze 2 jídel. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.
Kantýna: ne.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ne.

Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - 1. TŘÍDY

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.