Zpět
09.11.2022, Mgr. Zuzana Bernardová

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Bernardová

konzultační hodiny pro rodiče:   dle dohody s rodiči

konzultační hodiny pro žáky: každý pracovní den 9:45 - 10:05 h

tel.: +420 731 140 487

email: bernardova@zsmostrozmarynova.cz

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání (například informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí, seznamuje žáky s organizací přijímacího řízení na středních školách a konzervatořích, provádí tisk a kontrolu přihlášek ke studiu, vydává žákům Zápisové lístky a vede jejich evidenci, zajišťuje pro žáky besedy, odborné přednášky a exkurze, poskytuje individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče, vyhodnocuje výsledky přijímacího řízení.

Zabývá se řešením výchovných problémů žáků a provádí konzultace se zákonnými zástupci žáků při výchovných problémech. Při jejich řešení spolupracuje s vedením školy, třídním učitelem a členy školního poradenského pracoviště.

Spolupracuje se školními koordinátory prevence sociálně patologických jevů a navrhuje výchovná opatření.

Ve spolupráci s třídními učiteli věnuje pozornost nadaným a talentovaným žákům a navrhuje další péči o ně.

Podílí se spolu se speciálními pedagogy a pedagogy, kteří se věnují péči o cizince, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Spolupracuje s úřadem práce, odborem sociální péče, poradenskými zařízeními, zdravotními a dalšími institucemi.

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).

Vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce.

DOKUMENTY

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.