Zpět
28.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Jak pracujeme v kroužku ČJ

Žáci dochází na kroužek jedenkrát týdně. Formou společenských aktivit a pracovních listů se učí rozvíjet čtenářské dovednosti, sluchovou i zrakovou diferenciaci. Upevňují si pravidla českého jazyka v mluveném i písemném projevu. Prohloubení znalostí jim pak umožňuje lepší zvládání pravopisných jevů a komunikaci s okolím.  Zaměření jednotlivých hodin je voleno s ohledem na potřebu skupiny žáků.

Mgr. Marcela Králová

14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.