Zpět
25.10.2019, Mgr. Zuzana Bernardová

Řád školní družiny

Pro přijetí žáka do ŠD je rozhodující řádně vyplněný zápisní list. Odhlásit žáka ze ŠD lze na základě písemné odhlášky, která musí být podepsána rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. Žák může být ze ŠD vyloučen v případě porušování Vnitřního řádu ŠD, opakovaných kázeňských přestupků a podobně.

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při ranním přechodu ze ŠD do vyučování, a při odpoledním pobytu v ŠD zodpovídají paní vychovatelky. Při uvolňování žáků ze ŠD do zájmových útvarů je vedoucí útvaru povinen osobně vyzvednout žáky v ŠD, a po skončení kroužku přivést zpět do ŠD, nebo na školní hřiště (dle momentálního pobytu dětí).

Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, paní vychovatelka nezodpovíd

Za bezpečnost a ochranu zdraví nad žáky, kteří sami s písemným souhlasem rodičů přechází na odpolední vyučování, nebo odchází sami na oběd až po skončení zájmového kroužku, zodpovídá pedagogický pracovník, který v tuto dobu vykonává dozor na chodbě nebo ve školní jídelně.

Žáci odchází i na mimodružinové aktivity, které nevedou pedagogičtí pracovníci naší školy, ale zaměstnanci cizí organizace. Vedoucí těchto aktivit jsou povinni osobně vyzvedávat žáky ve školní družině nebo na školním hřišti podle toho, kde se žáci momentálně nacházejí, a po ukončení aktivity osobně předat žáky zpět do školní družiny příslušné paní vychovatelce. V době od odchodu žáků na tyto aktivity, až do zpětného návratu do školní družiny, nejsou žáci účastníci školní družiny a zodpovědnost za ně přebírá vedoucí příslušné aktivity.

Pro sportovní vyžití žáků mimo prostory ŠD máme k dispozici školní hřiště a zahradu s prolézačkami, které odpovídají normám EU. Další prostory, které mohou žáci využívat, jsou školní kuchyňka, školní knihovna, tělocvičny – vždy v doprovodu paní vychovatelky nebo osoby pověřené ředitelem školy.

O zajištění provozu o mimořádném či ředitelském volnu rozhoduje ředitel školy. Provoz v těchto dnech je zajištěn pouze v případě zájmu minimálně 10 dětí.

Rodiče jsou povinni platit úplatu za pobyt žáka v ŠD. Týká se i dětí, které navštěvují družinu nepravidelně, či pouze jen ranní družinu.

V ŠD je zajišťován pitný režim a odpolední svačina (tu si dítě nosí z domova). Každé dítě si při nástupu do ŠD přinese papírové kapesníky, šťávu, vhodné převlečení a obuv na pobyt venku (dle počasí) – vše je nutné mít podepsané a v hadrové tašce či batůžku!!


Ostatní potřeby a další informace Vám ráda zodpoví a objasní vychovatelka daného oddělení.

14. ZŠ
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.